Umowne skrócenie ustawowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Stan prawny na dzień 11/09/2023

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe.

Pracownik razem z pracodawcą mają prawo do wspólnego ustalenia krótszego okresu wypowiedzenia, niezależnie od długości przysługującego okresu wypowiedzenia. Nie oznacza to jednak, że umowa o pracę będzie rozwiązana za porozumieniem stron – zostaje zachowany tryb rozwiązania za wypowiedzeniem, co reguluje artykuł 36 § 6 Kodeksu pracy.

Wówczas nie obowiązuje ograniczenie dotyczące minimalnego czasu trwania wypowiedzenia – strony mają możliwość umówienia się na dowolny termin jego zakończenia (może potrwać nawet kilka dni). Umowę o skróceniu okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron mogą zawrzeć w dowolnie wybranej chwili, również w momencie zawierania stosunku pracy.

Stanowisko to potwierdza Sąd Najwyższy w najnowszych orzeczeniach, gdzie odnaleźć możemy twierdzenia, że: „Pracownik i pracodawca mogą porozumieć się na przyszłość, jeszcze przed złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, że okres wypowiedzenia dokonanego przez pracownika będzie krótszy niż w ustawie. Jest to dopuszczalne, pod warunkiem że jest korzystne dla pracownika” (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 11 lutego 2016 r., II PK 343/14).

Kluczowe znaczenie orzecznictwo i doktryna nadają ocenie, czy dane postanowienie umowne nie jest dla pracownika mniej korzystne niż postanowienia Kodeksu pracy. Jeżeli bowiem powyższy warunek nie jest spełniony – postanowienie skracające lub wydłużające okres wypowiedzenia będzie nieważne, a w jego miejsce automatycznie wstąpi właściwe postanowienie Kodeksu pracy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę z 3 miesięcy do 1 miesiąca zawarte za porozumieniem stron w momencie podpisania umowy jest ważne albowiem jest korzystne dla pracownika.

Postanowienie skracające okres wypowiedzenia byłoby nieważne tylko w sytuacji, w której byłoby mniej korzystne dla pracownika niż przepisy Kodeksu Pracy (w tym przypadku art. 36 § 1 pkt 3.) Mając na uwadze art. 97 § 1 Kodeksu pracy – Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy.